Oficiální pravidla k soutěži na Facebooku

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook. 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Dekstone přírodní kámen (dále jen „soutěž“):

1. Pořadatel: společnost DEKSTONE přírodní kámen sr.o., Hlavní 286, 277 14 Dřísy, IČ: 28950348

2. Organizátor: společnost Poski.com  s r.o., se sídlem Ostrava, Slévárenská 404/13, PSČ 709 00, IČ 27791505, spisová značka C 41782/KSOS Krajský soud v Ostravě. 

3. Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na facebookových stránkách https://www.facebook.com/prirodni.kamen.dekstone/, a to v době od 1.7.2021 do 7.7.2021.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1 Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

4.3. Podmínkou účasti v soutěži je přidání komentáře s číslem vybraným z obrázku spolu s názvem produktu, který by si za výhru koupili.

4.4. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele. 

5. Průběh a principy soutěží

5.1. Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/prirodni.kamen.dekstone/

5.2. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že přidá komentář s fotografií z grilování.

5.3. Výherce soutěže bude vybrán na základě nezávislého slosování, které proběhne dne 8.7.2021.

6. Cena pro výherce 

6.1. Cenou pro vítěze je grilovací kámen.

6.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby. 

6.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

6.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

7. Oznámení a předání výher

7.1. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce https://www.facebook.com/prirodni.kamen.dekstone/ ve vyhlašovacím postu.

7.2. Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže.  

7.3. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. 

7.4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

8. Osobní údaje 

8.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže. 

8.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. 

8.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 

9.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

9.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

9.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. 

9.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.