Dlažba + obklad - G 684 L + G 603 L + G 682 L - AB Praha