Menu
Dekstone přírodní kámen s.r.o.

Reklamační řád

Reklamační řád


obchodní společnosti DEKSTONE přírodní kámen s.r.o., IČ 28950348, se sídlem Poděbradská 1649, 250 94 Šestajovice, týkající se veškerých dodávek materiálů, výrobků a služeb.

 

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen při odběru dodávky zkontrolovat neporušenost balení a množství. Zjevné vady je nutné ihned reklamovat, nejpozději pak do 7 dní ode dne převzetí dodávky. V případě, kdy má být materiál či výrobek zapracován do stavby, je zjevné vady nutné reklamovat vždy ještě před zapracováním do stavby.

Manipulace a skladování odebraného zboží musí být v souladu s pokyny (návody) výrobce nebo se všeobecně platnými předpisy.

Reklamované zboží musí reklamující skladovat až do konečného rozhodnutí tak, aby bylo možné objektivně zjistit jeho stav. Z uvedeného důvodu je zákazník povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace. Skryté vady musí zákazník reklamovat neodkladně poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, přičemž je možné uplatňovat nároky z vad, které se u zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží.

Pokud společnost DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. poskytla zákazníkovi záruku za jakost, je možné vytknout vadu zboží krytou zárukou, která se u zboží vyskytla po jeho dodání, ve lhůtě určené délkou poskytnuté záruční doby.

Zákazník je povinen uplatňovat reklamace písemně, a to na adrese společnosti DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. uvedené v zápatí tohoto řádu, či elektronicky na e-mailové adrese info@dekstone.cz. Při reklamaci je zákazník povinen předložit doklad prokazující nabytí reklamovaného zboží od DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. (tj. originál prodejního dokladu a dodacího listu). Zákazník - spotřebitel je dále povinen v reklamaci určit, zda požaduje dodání nového zboží bez vady, nebo opravu předmětné věci. Pokud prodávající odstranění vady vybraným způsobem odmítne, či se jedná o opakující se vadu, či se jedná o podstatné porušení smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího či z okolností zjevné, že nebude vada odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka, je zákazník - spotřebitel oprávněn požadovat též přiměřenou slevu, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník, který není spotřebitelem, je v uplatněné reklamaci povinen určit, jaké právo uplatňuje dle § 2106 či § 2107 Občanského zákoníku.

Pro posouzení reklamace je nutné umožnit přístup k reklamovanému zboží prodávajícímu, zástupcům výrobce a případně nezávislým posuzovatelům.

 

Práva a povinnosti DEKSTONE přírodní kámen s.r.o.

Kvalita výrobků je daná normami, které jsou uvedeny v "Prohlášení o shodě výrobku". Společnost DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. nenese odpovědnost za nepatrné odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití (rozdíly v odstínech barvy, nerovnoměrná zrnitost nebo žilnatost materiálu). Odpovědnost DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. je vždy limitována hodnotou dodaného zboží. DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. neodpovídá za jakékoli související následné nebo nepřímé škody.

DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. nenese odpovědnost za škody a znehodnocení zboží způsobené zákazníkem, přepravcem, příp. třetí osobou, nevyjímaje škody způsobené nesprávným používáním, skladováním výrobku, nevhodnou manipulací, živelnou pohromou apod.Řešení reklamace

Všichni pracovníci DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. jsou povinni evidovat všechny reklamace, stížnosti nebo výhrady zákazníků (včetně reklamací kvalitativních, množstevních a týkajících se výměny materiálu). Každá reklamace je uvedena pod evidenčním číslem, které se automaticky vygeneruje po založení příslušné reklamace do centrální databáze reklamací.

Za den zahájení reklamačního řízení je považován den následující po dnu uplatnění reklamace.

Celková délka trvání reklamačního řízení je maximálně 30 kalendářních dnů. Dnem ukončení je den, kdy je zákazníkovi zasláno písemné rozhodnutí o způsobu vyřešení reklamace.

Oprávněné reklamační nároky zákazníka budou řešeny dle zákazníkem zvoleného zákonného nároku. DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. je nicméně oprávněn odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vytýkané vady a hodnotu, kterou by věc měla bez předmětné vady.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud se zákazník v postavení spotřebitele domnívá, že DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. nesplnil řádně své povinnosti, či vyřešil reklamaci v rozporu s oprávněnými nároky zákazníka, je oprávněn uplatnit svou stížnost především písemně na adresu DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. uvedenou v zápatí tohoto řádu, či na e-mailovou adresu info@dekstone.cz.

Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, má zákazník - spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce má zákazník - spotřebitel možnost podat návrh prostřenictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Zákazník - spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

Zákazník - spotřebitel může podat návrh také prostředníctvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh proti DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny tímto řádem ani příslušnou smlovou, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 

Tento reklamační řád je účinný od 8.1.2024

 


DEKSTONE přírodní kámen s.r.o., IČ: 28950348, DIČ: CZ28950348
Poděbradská 1649, 250 94 Šestajovice, tel.: +420739388181
bankovní spojení CZK: 1387727689/2700
bankovní spojení EUR: 1387727697/2700