Wallstone - postup lepení

Určeno pro tyto tvarovky Wallstone

 • Wallstone – tvarovka lepená z břidličných, pískovcových a quarzitových pásků (přírodní kámen)

 • Wallstone – tvarovka z quarzitových a břidličných odřezků na betonové osnově (přírodní kámen na betonové osnově)

 • Wallstone – tvarovka z quarzitových a břidličných odřezků slepené a podložené síťovinou (přírodní kámen na síťovině)

Příprava podkladu

 1. možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad – litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo cementová omítka, tepelně izolační zdivo porotherm nebo ytong, desky na fasády Fermacell.

 2. podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou hmotou Sopro ReparaturSpachtel nebo cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou maltou Sopro Renovier + AusgleichsMörtel.

 3. vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací Sopro Grundierung a nechá se zaschnout

 4. v případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např. stěna z ytongu v exteriéru), doporučujeme na podklad nejprve nanést stěrkovou hydroizolaci Dichtschlämme Flex 1-K

 5. v případě lepení tvarovek na zateplovací systémy doporučujeme tyto systémy navrhovat s ohledem na budoucí zatížení tak, aby staticky vyhověla celá skladba (pro konzultaci návrhu můžete kontaktovat technické oddělení Dekstone)

Lepení obkladu

 1. v první řadě osadíme, upevníme a vyvážíme do vodorovné polohy zakládací opěrnou dřevěnou lať nebo hranolek.

 2. po osazení latí rozmícháme dle stanoveného návodu v 4,75 – 5,25 l čisté vody 25 kg obsah suché směsi lepící malty na přírodní kámen Sopro MittelBettmörtel flex a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem.

 3. silným tlakem naneseme na vyrovnanou a napenetrovanou stěnu kontaktní vrstvu lepící malty Sopro MittelBettmörtel flex a přebytečnou maltu stáhneme.

 4. následně nanášíme pomocí zubového ocelového hladítka o velikosti zubů 8 x 8 x 8 mm nebo 10 x 10 x 10 mm lepící maltu Sopro MittelBettmörtel flex s tím, že započneme práci od vrchní hrany opěrné latě.

 5. Wallstone tvarovku před nalepením důkladně na rubové straně očistíme od prachu a volných částic, na rubovou plochu naneseme zubovou stěrkou tenkou vrstvu lepící malty Sopro MittelBettmörtel flex.

 6. po nanesení lepící malty započneme z osazováním tvarovek a to tak, že jednotlivé tvarovky vtlačíme silou do předem naneseného tmelu rubovou částí tvarovky, která je opatřena předem vrstvou lepící malty. Lepící maltu nanášíme na tvarovky tak, aby byly přilepeny celoplošně. U tvarovek Wallstone doporučujeme osazovat nejprve rohové tvarovky.

 7. v jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou , potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí , že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí.

U tvarovek Wallstone je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody.
Pokud se usazuje více jak 5 vrstev tvarovek je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím vrstev 5, kdy musí opět následovat technologická přestávka . Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.
Při osazování tvarovek dbáme toho, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.
Spotřeba lepícího tmelu Sopro MittelBettmörtel flex je cca 4,5 – 5,5 kg/m2 plochy dle rovinnosti rubové strany tvarovek.

Spárování obkladu

 • Obklad Wallstone se většinou nespáruje, jelikož je kladen na sraz.

Dilatační páry

 • Obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4 x 4 m).

 • Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry.

 • Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

Impregnace obkladu

 • Impregnace obkladu se doporučuje především pro zlepšení vlastností kamen (např. snížení nasákavosti), prodloužení jeho životnosti a zjednodušení jeho čištění (především od prachu a nečistot.

 • Typ impregnace jakož i způsob její aplikace záleží na typu kamene a na požadovaných vlastnostech (vzhled, nasákavost, tvorba mechů, antigrafity apod.)

Nářadí pro osazování

 • Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka na vodu.

 • Zednická nebo obkladačská lžíce, vodováha, dřevěná hoblovaná lať nebo hranolek , zednické skoby, zednická hrubá štětka, štěteček , úzká ocelová spárovačka , ocelové zubové hladítko se zuby 8 x 8 x 8 nebo 10 x 10 x 10 mm, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko , tužka , řezačka na tvarovky, mycí houba.

Doporučujeme

 • Pro správné fungování navržených postupů je třeba dodržet podmínky uvedené v technických listech jednotlivých produktů