Dlažba + obklad - G 112 L + M 1959 L + M 1961 L - AB Praha