KAMENNÉ KONSTRUKCE – POŽADAVKY

Obrusnost

Požadavky na hodnoty obrusnosti stanovuje norma ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene.

Z hlediska trvanlivosti povrchu dlažby je sledována obrusnost povrchu stanovená dle ČSN EN 14 157 – Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu. Používají se tři metody zkoušek obrusnosti. Zkouška obrusnosti pomocí širokého kola (je stenovena jako referenční), zkouška obrusnosti dle Böhma, zkouška obrusnosti dle Amslera.

U nejčastěji používané metody zkoušky pro obrusnost podle Böhma  se používá norma ČSN EN 14157 – Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu, kde se hodnoty udávají jako úbytek objemu v mm3.

Maximální hodnoty obrusnosti dle Böhma s uvedenými přibližnými přepočty hodnot na mm3 pro DEKSTONE G a M.

UMÍSTĚNÍ DLAŽBY PŘÍKLADY UMÍSTĚNÍ POŽADAVKY DLE ČSN 73 3251(V MM3)
Exponované dlažby vstupní prostory, centrální komunikační prostory budov, schodiště, shromažďovací prostory, veřejné prostory 12 000
Neexponované dlažby vedlejší komunikační prostory budov, místnosti s omezeným provozem, neveřejné prostory 28 000

V případě kombinování více druhů kamene v jedné ploše je vhodné používat takové druhy kamene, které mají přibližně stejnou hodnotu obrusnosti.

Tloušťka desky

Pro vnější lepené dlažby lze minimální tloušťku desek stanovit podle přílohy B ČSN EN 1341. Tloušťky desek v závislosti na pevnosti v ohybu kamene a zatížení provozem jsou uvedeny v tabulce 5.

Minimální pevnost v ohybu čtvercových kamenných desek v závislosti na tloušťce desky a třídě zatížení.

TŘÍDA ZATÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PEVNOST V OHYBU [MPA] PŘI TLOUŠŤKÁCH DESEK 10MM
1 18
2
3
TŘÍDA ZATÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PEVNOST V OHYBU [MPA] PŘI TLOUŠŤKÁCH DESEK 20MM
1 4.5
2 21
3 36
TŘÍDA ZATÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PEVNOST V OHYBU [MPA] PŘI TLOUŠŤKÁCH DESEK 30MM
1 2
2 9.3
3 16
TŘÍDA ZATÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PEVNOST V OHYBU [MPA] PŘI TLOUŠŤKÁCH DESEK 40MM
1 1.125
2 5.25
3 9
TŘÍDA ZATÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PEVNOST V OHYBU [MPA] PŘI TLOUŠŤKÁCH DESEK 50MM
1 0
2 3.36
3 5.76

Platí pro čtvercové desky. Pro přepočtení minimální pevnosti pro obdélníkové desky se hodnota pro čtvercové desky vynásobí poměrem stran délka/šířka desky. Platí pouze do největšího rozměru desky 900mm.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze informativní.
Hodnoty uvedené v tabulce jsou vypočítány z informativního vzorce uvedeného v ČSN EN 1341 (viz níže).

t tloušťka desky [mm]
L délka desky [mm]
W šířka desky [mm]
P lomové zatížení [kN] pro příslušnou třídu použití (viz tabulka 6)
Rtf pevnost v ohybu [MPa] deklarovaná dodavatelem kamene

Číslo 1,6 je součinitel bezpečnosti, vzorec platí do hodnoty největšího rozměru desky 900 mm. Vzorec je pouze informativní.

Lomové zatížení kamene (podle ČSN EN 1341, příl. B).

TŘÍDA LOMOVÉ ZATÍŽENÍ [KN] TYPICKÉ POUŽITÍ
0 dekorativní účely
1 0.75 Desky uložené do malty, jen pochůzné plochy
2 3.5 Plochy pro chodce a cyklisty, zahrady, balkony
3 6.0 Plochy občas pojížděné, pro lehká vozidla a pro motocykly, vjezdy do garáží
4 9.0 Plochy pro pěší, tržiště s občasným provozem dodávkových a záchranných vozidel
5 14.00 Plochy pro pěší často pojížděné těžkými nákladními automobily
6 25.00 Dálnice, silnice, ulice, benzínové čerpací stanice

Tloušťku čtvercové desky pro pokládku na podložky se zohledněním únosnosti doporučujeme
stanovit dle vzorce:

tloušťka desky [m]

Fd návrhové lokální zatížení [N]

Rtf pevnost v ohybu [Pa] deklarovaná dodavatelem kamene

Při návrhu dlažby pokládané na podložky je zpravidla nutné zohlednit nejen požadavek na únosnost dlaždice, ale také zvolit vhodnou hmotnost dlaždice, aby dlaždice dobře seděly na podložkách.Tloušťka potřebná k dosažení dostatečné hmotnosti se stanoví ze vzorce:

minimální tloušťka desky [m]

požadovaná hmotnost desky min. 30 kg

šířka desky [m]

délka desky [m]

ρ objemová hmotnost materiálu [kg/m3]

Skluznost

Požadavky na skluznost udává norma ČSN 74 4505 – Podlahy – společná ustanovení.

Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protikluznou úpravupovrchu odpovídající normovým hodnotám. Pokud tyto normové hodnoty nejsou uvedeny, musí být kritéria protikluznosti u podlah všech bytových a pobytových místností následující:

  • součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo
  • hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo
  • úhel kluzu neméně 6°

Kritéria protikluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů a částí staveb uvedených ve zvláštním předpise následující:

  • součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo
  • hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
  • úhel kluzu neméně 10°